Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Osobné údaje spracúvame v zmysle týchto podmienok.

1. Všeobecné informácie o spracovaní osobních údajov (ďalej len "OÚ").

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Mikorako záhrady s.r.o., Hájske 439, 951 33 Hájske, IČO: 47485221, zápis v OR OS Trnava, oddiel Sro, vl. č.: 33073/T (d'alej len „Spoločnost‘`),, e-mail: mikorakoikorako.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ochrana osobných údajov je prevádzkovateľom zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZnOOÚ“).

2. Udelenie súhlasu so spracovaním OÚ

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.mikorako.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

3. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Ak ste nám poskytli svoje OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 • Personalistika a mzdy
 • Zákaznícky servis (komunikácia so zákazníkmi, vybavovanie objednávok, cenových ponúk, vypracovanie zmluvy o dielo)
 • Vypracovanie návrhu podľa požiadaviek zákazníkov
 • Databáza zákazníkov, potenciálnych zákazníkov
 • Databáza dodávatel'ov, potenciálnych dodávatel'ov
 • Vedenie účtovníctva (účtovné a daňové účely)
 • Plnenie právnych povinností
 • Poskytovanie tovarov alebo služieb

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., e-mail, podpis.

4. Odkiaľ získavame osobné údaje

Osobné údaje získavame priamo od Vás a to prostredníctvo našich webových sídiel: http://mikorako.sk (vrátane všetkých podstránok)

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu alebo osobne na obhliadke pozemku.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na e-mail mikorako@mikorako.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Hájske 439, 951 33 Hájske

7. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pokiaľ je to potrebné pre plnenie zmluvy alebo ak nám to prikazuje zákon, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám – dodávateľom a partnerom tlačenou formou a online formou na e-mailové adresy:

 • Kontaktný formulár (www.mikorako.sk) – Igor Búran
 • Žiadosť o návrh záhrady cez email (www.mikorako.sk) – Ing. Michaela Korpová

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje získané z dôvodu vybavenia objednávky uchovávame po dobu potrebnú pre uplatnenie prípadných nárokov. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania spolupráce, až do jej skončenia a tak dlho, aby boli splnené termíny nevyhnutnej archivačnej povinnosti podľa právnych predpisov.

9. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zostávajú len na Slovensku, nie sú prenášané do žiadnej inej krajiny. 

10. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť písomne e-mailom na mikorako@mikorako.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom používame bežné prostriedky na ich spracúvanie. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Zaviedli sme politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

13. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 •     už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 •     odvoláte svoj súhlas;
 •     namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 •     spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 •     osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 •     na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
 •     z dôvodu nášho oprávneného záujmu;
 •     vytvárania profilu zákazníka;

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

14. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 •     zaslaním oznámenia na e-mail mikorako@mikorako.sk;
 •     zaslaním oznámenia poštou na adresu Hájske 439, 951 33 Hájske.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

15. Likvidácia osobných údajov

Spoločnosť pravidelne likviduje osobné údaje, ktorým zanikol účel spracúvania. Výmaz neaktuálnych a nepotrebných osobných údajov vykonávajú určení zamestnanci Spoločnosti pravidelne lx ročne, Likvidácia sa uskutočňuje technicky bezpečným spôsobom tak, aby sa eliminovalo riziko zneužitia údajov. Listinné nosiče údajov sa skartujú a elektronické nosiče sa vymazávajú, aby sa zabezpečila nemožnosť obnovenia osobných údajov.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

© 2011-2021 mikorako.sk - všetky práva vyhradené.